Solution

مشاعات ساختمان ها

مشاعات ساختمان ها

سیستم های برق خورشیدی برای مشاعات ساختمان یکی از چالش های موجود در ساختمان ها تأمین هزینه های عمومی مشاعات ساختمان هاست. یکی از روش هایی که برای تامین این هزینه وجود دارد استفاده از شارژ دریافتی از واحدها می باشد که این امر باعث افزایش هزینه های...

Read more

نیروگاهی

سیستم­ های فتوولتاییک در مقیاس نیروگاهی با توجه به آلودگی هوا و افزایش نیاز به انرژی، استفاده از انرژی خورشیدی در جهان رو به افزایش است، در این راستا فعالیت های زیادی انجام شده  و در نهایت قیمت انرژی خورشیدی قابل به رقابت با سایر انواع انرژی شده...

Read more

واحدهای مسکونی

سیستم­ های فتوولتاییک برای واحدهای مسکونی یافتن یک زمینه سودآور و مطمئن برای سرمایه گذاری، یکی از دغدغه های هر شخص برای ایجاد درآمد از دارایی های آن فرد است. با توجه به وضعیت نامشخص بانک ها، مؤسسات مالی و رویکرد مبهم دولت در زمینه سود بانکی که...

Read more
تجاری- اداری

تجاری- اداری

سیستم­ های برق خورشیدی با کاربری تجاری و اداری هزینه بسیار بالای پرداختی برق به علت تعرفه بالای واحد های اداری – تجاری از معضلات برخی مشترکین برق است. لذا ارائه راهکاری برای کاهش هزینه برق از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به...

Read more